Приеха отчета за изпълнението на бюджета за 2021 година

Мисия

27-08-2022, 12:00

Снимка:

община Елена

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

На последната сесия за месец август общинските съветници приеха отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2021 г., както и още три отчета за миналата година - за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи, на сметките за средства от ЕС и за състоянието на общинския дълг.

Преди заседанието на Общинския съвет, на 12 август, се проведе публично обсъждане, като всички материали по изпълнението на Бюджет 2021 са публични и са качени на официалния сайт на общината.

Бюджетът е приет с Решение № 22 от 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в първоначален размер на 16 339 009 лв. както по приходната, така и по разходната част. След извършените промени с решения на Общински съвет Елена през годината, уточнения план към края на 2021 г. е в размер на 18 091 303 лв. В следствие на направените изменения в посока увеличение, същият е нараснал с 11 на сто.

Общият размер на изпълнението на приходната част към 31.12.2021 г. е 13 129 419 лв. при уточнен план 18 091 303 лв., което представлява 73% изпълнение. Наличните средства в края на годината по банкови сметки на общината, в т. ч. депозит са в размер на 5 629 500 лв.

Разпределението на изпълнението на приходите за изминалата година е следното – за държавни дейности – 84% от предвиденото и за местни дейности – 57%. За сравнение през 2020 г. изпълнението е било същото. Предвид извънредните условия, при които работи общинска администрация през последните две години, може да се отбележи, че изпълнението на бюджета е на едно добро ниво.

Тази година данъчната администрация събра 852 287 лв. приходи. Събираемостта на тези приходи е 125 на сто от планираното (като и плана е по-висок в сравнение с 2020 г.), с постъпили 130 087 лв. повече в общинската хазна, в сравнение с 2020 г.

През последните четири години се наблюдава повишаване на събираемостта на данъчни приходи, което се дължи на въведените информационни системи на обвързаност между администрациите, на предприетите мерки от общинска администрация, изразяващи се в изпращане на напомнителни писма на длъжници с покана за доброволно изпълнение и съставяне на актове на установяване на задължения, периодичните информационни и разяснителни кампании и най-вече на повишаващата се данъчна култура на жителите на общината.

При план за неданъчните приходи с общински характер общо 1 248 598 лв., изпълнението е 1 250 114 лв., което е 100 на сто от предвиденото за същия период на 2020 г. Общият обем на разходната част на бюджета по уточнения към края на годината план е в размер на 18 091 303 лв., а изпълнението е 13 129 419 лв. или 73%, в това число по отчет: разходи за държавни дейности - 8 809 522 лв., разходи за общински дейности - 3 958 348 лв., разходи за дофинансиране на държавни дейности - 361 549 лв.

Община Елена стартира 2021 г. с инвестиционна програма в размер на 5 207 554 лв., съгласно Решение № 22 от 11.02.2021 г. на Общински съвет гр. Елена. В следствие на наложили се промени през годината, уточненият план е на стойност 5 089 410 лв.

Капиталовата програма на Община Елена за 2021 г. акцентира върху ремонтите на: улици, пътища, сградите на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения и музей на територията на общината и придобиването на дълготрайни материални активи.

В почти всички учебни заведения, в детската ясла в града, в ЦНСТ с. Илаков рът, читалището в Разпоповци бяха извършени ремонти на сградния фонд и дворните пространства, както и на общински пътища и улици. През годината се придобиха и много ДМА – компютри и периферни устройства, климатици за учебни заведения, стерилизатори за детски градини, автомобил за домашния социален патронаж, оборудване и обзавеждане за новооткритата Художествена галерия, автобус за нуждите на общинското транспортно дружество, закупени са и няколко програмни продукта и софтуер.

С подкрепата на Общината и активни жители на селото в Марян бе изградена детска площадка. В селата Костел, Палици, Беброво, Буйновци и Блъсковци се обособиха кътове за отдих с беседки. Неизпълнени останаха част от заложените ремонти на улици и пътища, обектите „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци“ и „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и алейна мрежа до парк „Калето“, гр. Елена“, т. е. срокът за изпълнение на същите не е приключил. Всички неизпълнени обекти от капиталова програма 2021 г. са включени в инвестиционната програма за настоящата година и се изпълняват.

Успешно приключиха обектите Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска”, тротоари към съществуващи улици в гр. Елена, „Възстановяване на училище за градска художествена галерия”.

С решение на Общински съвет Елена бе дадено съгласието за поемане на краткосрочен общински дълг от община Елена за реализация на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД. Усвоеният заем е на стойност 751 636 лв., които е погасен в рамките на годината.

Основните резултати при изпълнението на Бюджет 2021 са: добра финансова стабилност, въпреки необичайните условия, повишена събираемост на данъчни приходи, но ниско изпълнение на неданъчни приходи, а засилената бюджетна дисциплина осигури недопускане на необезпечени разходи и липса на просрочени задължения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен