Община Свищов осигурява субсидирана трудова 12-месечна заетост и платена стажантска 6-месечна програма

Мисия

07-03-2022, 13:13

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 и регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), Община Свищов осигурява субсидирана трудова 12-месечна заетост и платена стажантска 6-месечна програма за лица, желаещи да преминат през безплатни курсове, реализиращи се в рамките на проекта, в следните направления:

Професионални обучения по професия/част от професия за лица над 16 годишна възраст.

Професия „Деловодител“ – 5 лица;

Професия „Оператор на компютри“ – 5 лица;

Професия „Социален асистент“ – 10 лица.

Обучения по ключови компетентности;

КК 1 „Общуване на роден език“ – 10 лица;

КК 2 „Общуване на чужд език“ (Английски език) – 5 лица;

КК 4 „Дигитална компетентност“ – 10 лица.

 

Мотивационни обучения;

Максимален брой участници: 40 лица от уязвими групи (без значение от етническа принадлежност);

При успешно завършване на всяко от обученията участниците ще получат съответните удостоверяващи документи за придобити знания и компетенции, валидни в България и Европейския съюз /сертификати и удостоверения за мотивационни, езикови, професионални и преквалификационни обучения/, съгласно ЗПОО.

 

Заявленията за включване в безплатни обучения се подават от 07.03.2022 г. до 18.03.2022 г., в офиса на Център „КОМПАС“, от 9:00 часа до 17:00 часа.

ул. "Цар Освободител" № 74 в гр. Свищов

/ в сградата на отдел „Местни данъци и такси“,  входа за НАП/Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов