Парламентът прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

Животът

11-02-2022, 11:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), внесени от Министерския съвет.
С измененията се въвеждат правилата на европейска директива и се приравняват определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица в действащия ЗКПО, на данъчно задължени лица при определени условия. Посочените текстове влизат в сила от 1 януари 2022 г., за разлика от останалите разпоредби от приетите промени.

С измененията се отменя разпоредба от действащия закон с цел отстраняване на несъответствията с директивата. По този начин всички данъчно задължени лица в Република България, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани чуждестранни дружества, независимо от формата на облагане на тези контролирани чуждестранни дружества, ще попадат в обхвата на специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество.
Предвидена е и регламентация на разходите, приходите, печалбите и загубите във връзка с договорите за обратен лизинг, които се признават за данъчни цели.
В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Дава се възможност справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски на еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които са починали през данъчната година, да могат да се подадат от техните наследници по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. С измененията се очаква да се улеснят данъчно задължените лица и да се намали административната тежест.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)