Община Елена предлага на гражданите дърва за огрев на ниски цени

Мисия

18-01-2022, 12:17

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Община Елена уведомява гражданите, че от 19.01.2022 г. до 15.02.2022 г. в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на общинската администрация, ще се приемат  заявления по образец за закупуване на дърва от временен склад в землището на с. Мийковци на преференциални цени.

Право да закупят дърва за огрев на преференциални цени имат лица, които отговарят на следните критерии:

1. Имат регистрация по постоянен адрес на територията на община Елена.

2. Не са в състояние да задоволят личните си нужди с дървесина от собствени гори, т.е. не са извършвали добив в собствени гори през предходните години.

3. Нямат просрочени задължения към община Елена, произтичащи от неплатени данъци, такси, наемни вноски, задължения за консумативи, глоби, санкции, лихви и други.


Заявлението се подава само от едно лице от домакинството, посочвайки исканото количество дърва за огрев, което не може да надвишава 8 пространствени кубични метра. Подаването на повече от едно заявление от домакинство е основание за отхвърляне на всички други заявления.


При изготвянето на списъците – предложения предимство ще имат хора в неравностойно социално положение ( инвалиди, тежко болни хора, самотни родители, многодетни семейства, самотни стари хора и безработни).


В срок до 21.02.2022 г., ще се изготвят списъци - предложения на лицата, имащи право да закупят дърва за огрев от временен склад на преференциални цени. Възражения от лицата, които са подали заявления в срок, но не са включени в предварителните списъци, се приемат до 25.02.2022 г.


На 28.02.2022 г. ще се оповестят окончателните списъци на лицата, имащи право да закупят дърва за огрев на преференциални цени, както и на тези, чиито заявления са отхвърлени.  

Цената за продажба на добита дървесина от временен склад на дърва за горене от твърди дървесни видове е 37,00 лв. /тридесет и седем лева/ за пространствен кубичен метър с включен ДДС.


Транспортните разходи от временния склад до съответния адрес по местоживеене или до друг в рамките на общината, са за сметка на купувача при условията на Решение № 135/02.12.2021 г. на Общински съвет Елена.


До 6 пространствени кубични метра дърва за горене ще бъдат предоставени за военноинвалидите или военнопострадалите с постоянен адрес на територията на община Елена, като цената за добив и транспорт са за сметка на общинския бюджет.


Придобитата по този начин дървесина е без право на препродажба и / или извозване извън границите на общината.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"