5 наказателни постановления за общо 8 500 лв. издаде РИОСВ през ноември

Животът

08-12-2021, 09:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Три птици са спасени след граждански сигнали

През месец ноември от експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени 84 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. От тях 56 са планови проверки и 28 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 9 предписания. Извършени са 11 проверки по сигнали и жалби.

През периода са съставени седем акта, един от които е за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 8 500 лв.

Наложена е текуща месечна санкция на дружество в размер на 2 535,79 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определение в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 7 275  лв. От получените суми 5 820 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

През месеца са постъпили четири сигнала за образувани нерегламентирани сметища в землищата на Козаревец, Писарево, Миндя и Бяла черква.

По сигнали на граждани за бедстващи животински видове, експерти на РИОСВ са изпратили три птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи – два обикновени мишелова  и една горска улулица.

Извършена е проверка на дейността на "Кроношпан България" ЕООД на 22.11.2021 г., при която е установено, че производствената линия за ПДЧ работи с капацитет 35 %. Поради липса на суровина от 07.10.21 г. не се провеждат изпитания на линията за МДФ. Направена е справка от системите за непрекъснато измерване на емисии, която показва спазване на нормите, съгласно издаденото Комплексно разрешително. Проверена е площадката с мобилната дробилка и съоръжението с водно оръдие за оросяване, която е източник на неорганизирани емисии на прах. По време на проверката дробилката и оръдието работят. Тъй като водното оръдие е недостатъчно за решаване на проблема с неорганизираните емисии при дробилката, на дружеството е дадено предписание при предходна проверка за изпълнение на конкретни мерки за недопускане на неорганизирани емисии. Към момента, предписанието е в процедура на обжалване и все още не е влязло в сила.

 Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май