По 450 лв. на дете получават родители от държавата чрез намаляване на данъци

Животът

20-11-2021, 10:00

Снимка:

архив

Автор:

Velikotarnovoutre.bg

Всичко от Автора

Бонусът е от последното редовно правителство и ще се ползва за първи път

Коледен подарък от държавната хазна ще получат родителите в размер на 450 лв. за всяко дете. Бонусът ще бъде получен чрез намаление на дължимите данъци за годината от единия родител. Тъй като в редица фирми изплащат заплатите за текущия месец няколко дни преди края му, реално подаръкът може да бъде получен още преди края на годината.

Досега един от родителите ползваше данъчно облекчение в размер на 20 лв. за всяко дете. Но в края на миналата година, когато все още имаше редовно правителство, размерът на данъчното облекчение беше увеличен значително. Реално бонусът сега ще бъде ползван за първи път, като бъде намален дължимият данък върху доходите за 2021 г.

Данъчното облекчение позволява годишният облагаем доход на родител да бъде намален с 4500 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 9000 лв. за две ненавършили пълнолетие деца и с 13 500 лв. за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално бонусът от хазната ще бъде 450 лв. за едно дете, 900 лв. за две деца и 1350 лв. за три и повече деца. Дължимите налози при отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане ще бъдат намалявани с 900 лв.

Данъчното облекчение може да се ползва за деца, които към 31 декември отговарят на няколко условия. Децата трябва да са местни лица на държава-членка на Европейския съюз, както и да не са настанени в социална или интегрирана здравно-социална услуга за грижа на пълна държавна издръжка. Облекчението се ползва за деца, които не са навършили пълнолетие. Но облекчението се ползва включително и за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

По отношение на родителя също се изисква да е местно лице или да е установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз. Облекчението може да ползва родител, който не е лишен от родителски права, ако детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество.

Облекчението може да ползва и родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, или настойник или попечител, или член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или приемен родител, когато детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство.

Облекчението може да бъде ползвано чрез работодателя или чрез подаване на годишна данъчна декларация в началото на 2022 г. за получените доходи през настоящата година. От облекчението може да се възползват и еднолични търговци, както и земеделски производители.

Важно е преди родителите да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения към хазната, трябва да ги платят, за да се възползват от данъчната отстъпка. Най-лесно човек може да провери дали има стари задължения на сайта на НАП с персонален идентификационен код (ПИК).

Правила

Необходими документи

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания чрез работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави няколко документа. Това са декларация за ползване на данъчното облекчение за деца и/или декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. Необходима е и декларация, че към момента на подаване на документите пред работодателя родителят няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения. За улеснение, вместо допълнителна декларация, родителят трябва да отбележи в декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

До 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение трябва да изчисли размера на дължимия годишен данък върху доходите с ползваното облекчение. Тъй като облекчението е голямо, не само дължимият данък за декември ще бъде намален, а повечето родители ще имат да получават пари от хазната. В тези случаи до 31 януари 2022 г. работодателят ще трябва да даде на родителя надвнесения данък, а след това сумата ще му бъде възстановена с прихващане от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите.

Ако работодателят не е дал на служителите си надвнесения данък, родителите могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация, дори ако имат само доходи от заплати.

Семейства с ниски доходи

Родителите могат да си разделят сумата

По принцип всяко от облекченията за деца или за деца с увреждания се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина).

Размерът на облекчението обаче е голям и може да се окаже, че надвишава дължимия данък върху доходите за годината. Например, ако човек работи на минимална заплата от 650 лв., за година взима общо 7800 лв., което е по-малко от сумата, с която се намаляват облагаемите доходи за две деца - 9000 лв.

Затова е допустимо, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните доходи (след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи) на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина). Това става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползвано от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)