Fibank ще емитира до 25 млн. нови акции

С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка

Всяка една от новите акции ще бъде с номинална стойност в размер на 1 лев и емисионна стойност в размер на 8 лева. Новата емисия акции ще позволи на Първа инвестиционна банка да привлече свеж финансов ресурс и същевременно капитал от най-високо качество до 200 млн. лв. Банката възнамерява да използва увеличението на капитала, за да осигури изпълнението на стратегията си за разширяване на пазарното присъствие в банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия.

След емитирането на новите акции общият размер на акционерния капитал ще нарасне от 110 млн. лева на 135 млн. лева. Към 31 март 2020 г. регулаторният собствен капитал на банката е в размер на 1,365 млн. лв.

Емисионната цена е определена след комплексен анализ, отчитащ интересите на всички акционери на банката, който включва:

Основен фактор за определената цена е балансовата стойност на една акция;

Пазарни данни и оценки на скорошни сделки по придобиване на други банки в България;

Финансови показатели, пазарна позиция и големина на банката;

Очаквано развитие с отчитане на иновативния профил на банката;

Рисковите фактори и взетите мерки за елиминирането им;

Отличното състояние на българската банковата система като цяло и положителната перспектива от предстоящото членство в ERM II.

Балансовата стойност на акцията на банката е базирана на одитираните финансови отчети към края на 2019 г. и е в размер на 8.57 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.87 лв. за една акция на консолидирана основа. С цел привличане на по-широк интерес сред инвеститорите предлаганата емисионна цена на новите акции включва 10% отстъпка спрямо балансовата стойност на акция на консолидирана база. Към края на месец март счетоводната стойност на акциите на банката нараства допълнително до 8.63 лв. за една акция на индивидуална основа и 8.90 лв. за една акция на консолидирана основа. Реализираният доход на акция през 2019 г. е в размер на 1.25 лв. Увеличението на капитала ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени поне 2 500 000 акции.

В изпълнение на стратегията си за диверсифициране на набора от инструменти за привличане на средства, в края на миналата годината Първа инвестиционна банка успешно пласира емисия облигации в размер на 30 млн. евро. Краткият срок, в който бе реализирана емисията, показа, че интересът сред инвестиционната общност към банката е голям. Инвестирането в една от най-големите банки в страната е най-прекият вход към българската икономика, която показва устойчивост и е на прага към присъединяването си в еврозоната. В същото време банката премина през миналата година цялостен преглед на качеството на активите си и стрестестове според критериите на Европейската централна банка (ЕЦБ).

През 2019 г. активите на Fibank се увеличиха с над един милиард лева и общата им стойност достигна 10,660 млн. лв. на консолидирана основа. Регулаторният собствен капитал достигна 1,284 млн. лв. с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. През годината ПИБ успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лв. и така привлечените средства от клиенти превишиха 9,104 млн. лв. През декември 2019 г. банката успешно издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от страна на БНБ беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. преди обезценки е 257.7 млн. лв., която бе успешно включена в капитала на банката. Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

През първо тримесечие на 2020 г. капиталовата позиция на Първа инвестиционна банка се засилва още повече след включването в собствения капитал на печалбата от 2019  г. след разрешение на БНБ. Към 31 март 2020 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19.09 %, адекватността на капитала от първи ред е 19.03 %, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48 %, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лв. За първо тримесечие на 2020 г. печалбата преди обезценки е 30.9 млн. лв. Съотношението на ликвидно покритие е 273.87% и демонстрира стабилна ликвидна позиция. Ръстът  в кредитния портфейл на банката през първо тримесечие на 2020 г. в сегмент МСП е 13,8 млн. лв. или 7,2% на годишна база, а в сегмент Банкиране на дребно е 47.3 млн. лв., или 10,4% на годишна база.

С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка. Присъединяването на България към Европейския банков съюз и валутния механизъм ERM II ще предостави на страната едновременно финансовата сигурност на стриктния контрол на ЕЦБ, и достъп до привилегии и облекчения, достъпни за държавите- членки на еврозоната.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен