НВУ се запозна с ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Животът

27-05-2015, 13:39

Снимка:

ОИЦ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Програмата представи Областният информационен център

Областен информационен център – Велико Търново представи Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. пред Академичния съвет на Националния военен университет „Васил Левски“.

Управителят на ОИЦ – Велико Търново Светла Стефанова запозна членовете на съвета с приоритетни оси, стратегическите цели, основни дейности, целевите групи и допустимите бенефициенти по програмата.

Общият бюджет на Оперативната програма възлиза на 1,37 млрд. лв. и е разпределен в четири приоритетни оси: научни изследвания и технологично развитие; образование и учене през целия живот; образователна среда за активно социално приобщаване и техническа помощ. Чрез Програмата се цели да се инвестира в повишаване качеството на българското образование, да се осигури подкрепа за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот.

Пред академичния съвет на НВУ „Васил Левски“ бе представена и индикативната годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” за 2015 г. и първите схеми, които ще бъдат отворени за кандидатстване по програмата – „Планове за развитие на Центрове за върхови постижения“, „Планове за развитие на Центрове  за компетентност“, „Модернизация на научна инфраструктура“, „Подпомагане на български научни организации за участие в програмата Хоризонт 2020“ и „Подкрепа за развитието на докторанти , постдокторанти, специализанти и млади учени“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен